Overige besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
8 feb 2021 Besluit vast te stellen de Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden en/of tellers Gemeenteblad
18 dec 2020 Bekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging Gemeenteblad

Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
20 jan 2021 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 7' Staatscourant
23 dec 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ Staatscourant
23 dec 2020 Publicatie vaststelling exploitatieplan ‘Bedrijventerrein Venhorst, 1e herziening’ Staatscourant
23 dec 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ Staatscourant
2 dec 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ Staatscourant

Verordeningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verordeningen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
15 jan 2021 VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE BOEKEL 2020 Gemeenteblad
24 dec 2020 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Boekel houdende regels omtrent de openbare orde en veiligheid (APV gemeente Boekel) Gemeenteblad
18 dec 2020 Controleverordening, ex artikel 213 Gemeenteblad
18 dec 2020 Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2021 Gemeenteblad
18 dec 2020 Financiële verordening GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 2020 Gemeenteblad
18 dec 2020 Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaats van de gemeente Boekel 2021 Gemeenteblad
18 dec 2020 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boekel 2021 ex artikel 213a Gemeentewet Gemeenteblad
18 dec 2020 Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Gemeenteblad
18 dec 2020 Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2021 Gemeenteblad
18 dec 2020 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2021 Gemeenteblad
18 dec 2020 Financiële Verordening Gemeente Boekel, ex artikel 212 gemeentewet Gemeenteblad
18 dec 2020 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2021 Gemeenteblad
18 dec 2020 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021 Gemeenteblad

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
23 dec 2020 Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS voor deelnemende gemeenten in Noord-Brabant Gemeenteblad
21 dec 2020 Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit bodemkwaliteit Gemeenteblad