Voorontwerp

Het eerste resultaat was het voorontwerp bestemmingsplan. Dit voorontwerp is als werkdocument gebruikt voor de ‘omgevingsdialoog’, de gesprekken en bijeenkomsten met de omgeving. Daarbij was er ook de mogelijkheid om schriftelijk een inspraakreactie achter te laten. Daarop zijn enkele reacties binnengekomen.

Vaststelling

Naar aanleiding van deze reacties is het voorontwerp verder uitgewerkt. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vervolgens zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze ter inzage termijn zijn in totaal zeven zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 9 januari 2020 opnieuw ter inzage gelegd.

Documenten