De gemeente Boekel heeft beleidsregels vastgesteld over het plaatsen en/of in gebruik nemen van tijdelijke woonvoorzieningen.

U kunt toestemming vragen voor de plaatsing van tijdelijke woonunits door een email te sturen aan info@boekel.nl. Daarbij wordt de aanvraag getoetst op de volgende voorwaarden:

 • per perceel mag er maar één tijdelijke woonruimte worden geplaatst. Deze moet binnen het bouwblok worden geplaatst. Is dat niet mogelijk? Dan mag de woonruimte in een cirkel van maximaal 30 meter van de bestaande bebouwing worden geplaatst. Daarbij moeten de bebouwingsgrenzen uit het bestemmingsplan over afstand tot de weg worden gevolgd;
 • er moet een situatietekening worden aangeleverd. Op deze plattegrond kunt u aangeven waar de woonruimte op het perceel geplaatst wordt;
 • de woonruimte moet aangesloten worden op de noodzakelijke voorzieningen zoals riolering. De kosten daarvoor komen voor uw eigen rekening. Daarnaast moeten noodzakelijke voorzieningen om te kunnen leven moeten in de woonunit aanwezig zijn (toilet, douche, keuken, slaapgelegenheid, etc.);
 • de woonruimte moet gasloos zijn. Er mag dus geen gasaansluiting gebruikt worden;
 • er moeten voldoende voorzieningen zijn getroffen in verband met de brandveiligheid. Dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen brandbare materialen in de directe omgeving worden opgeslagen. Er moet minimaal één handbrandblusmiddel (minimaal 6 kg inhoud) en branddetectiemelder aanwezig zijn. Zorg ook voor voldoende ventilatiecapaciteit en vluchtwegen;
 • er moet worden aangetoond voor welke periode de tijdelijke woonruimte nodig is. U kunt hiervoor een globale planning voor de verbouw of nieuwbouw van de woning toesturen.
 • de woonruimte mag pas geplaatst worden op het moment dat er voor de verbouw of nieuwbouw van de woning een ontvankelijke bouwaanvraag is ingediend;
 • na gereedmelding van de bouwwerkzaamheden van de ‘hoofdwoning’ moet de tijdelijke woonruimte binnen één maand worden verwijderd, maar uiterlijk twee jaar nadat de toestemming voor het plaatsen van de tijdelijke woonunit is verleend;
 • heeft u verlenging van deze tijdelijke toestemming nodig? Vraag het dan op tijd aan (minimaal 3 maanden voor einde termijn). Met een goede motivering is verlenging mogelijk;
 • de tijdelijke woonunit is een geurgevoelig object. Daarom mag de woonruimte niet geplaatst worden binnen de geurcontouren van omliggende bedrijven;
 • er mogen geen andere ruimtelijke- of milieutechnische overwegingen in de weg staan tegen verlening van toestemming tot het plaatsen van de woonunit;
 • aan de medewerking zijn eenmalige kosten verbonden. Deze kosten zijn opgenomen in de actuele en geldende Legesverordening, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voordat medewerking wordt verleend moet dit bedrag zijn overgemaakt op het gemeentelijke bankrekeningnummer;
 • meestal wordt er aan de tijdelijke woonvoorziening geen adres toegekend omdat het adres van de vergunde nieuw te bouwen woning hiervoor gebruikt kan worden;
 • de tijdelijke woonvoorziening mag niet groter zijn dan 100 m².

Nadat u de gevraagde gegevens, zoals planning en plattegrond, aan de gemeente heeft toegestuurd, zullen wij u vragen om een brief met de hiervoor genoemde voorwaarden te paraferen. Zo zijn wij er zeker van dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden.

De gemeente zal schriftelijk toestemming geven voor het plaatsen en in gebruik nemen van de tijdelijke woonunit, zodra:

 • wordt voldaan aan alle voorwaarden;
 • alle stukken zijn toegestuurd;
 • de voorwaarden zijn ondertekend;
 • de legeskosten zijn overgemaakt.