De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023. Alle bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. In het kader hiervan informeren wij u over het bestemmingsplanwijzigingen in de gemeente Boekel.

Bebouwde kom

De gemeente wil haar inwoners nog de kans geven om eventuele bestemmingswijzigingen onder het huidige regime te laten doorvoeren. Het in behandeling nemen van nieuwe bestemmingsplannen kost echter tijd. Daarom streeft de gemeente ernaar om alle bestemmingsplannen die uiterlijk vóór 1 juli 2022 in concept bij de gemeente worden aangeleverd, in behandeling te nemen onder de huidige wet- en regelgeving. Daarvoor moet het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk vóór 1 januari 2023 (inwerkingtreding Omgevingswet) ter inzage liggen. De in behandeling name is mede afhankelijk van de capaciteit en werkvoorraad van afdeling Ruimtelijke Ordening. Alle bestemmingsplanherzieningen die pas na 1 juli 2022 worden aangevraagd bij de gemeente, vallen onder de nieuwe wet- en regelgeving van de Omgevingswet.

Buitengebied

In het buitengebied werken wij al langer met veegplannen (partiële herziening). Op dit moment zijn er nog twee veegplannen (Veegplan 9 en Veegplan 10) in voorbereiding, met in totaal ongeveer 30 ontwikkelingen. Dit kost veel tijd en gezien de beperkte capaciteit van afdeling Ruimtelijke Ordening is het niet mogelijk om nog vóór de inwerkingtreding Omgevingswet met een nieuw veegplan te starten. Dit wil zeggen dat de bestaande veegplannen in procedure worden gebracht onder de huidige wet- en regelgeving, maar dat nieuwe verzoeken onder de nieuwe Omgevingswet zullen vallen. Ook onder deze nieuwe Omgevingswet is het wijzigen van functies mogelijk, maar dit zal via een andere wettelijke procedure gaan.

Nieuwe wettelijke procedure

Onder de Omgevingswet zijn ook nog steeds (bestemmingsplan)wijzigingen mogelijk. De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een andere wettelijke procedure. De gemeente Boekel sorteert zich momenteel al voor op deze nieuwe Omgevingswet, zodat we ook onder deze nieuwe wet onze inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn.