Meenemen

Een balieomgevingsvergunning dient via het Omgevingsloket te worden aangevraagd. De architect is er verantwoordelijk voor dat de ingediende aanvraag compleet is én aan het bestemmingsplan/omgevingsplan voldoet.

Hierbij dienen naast de gebruikelijke documenten behorende bij een omgevingsvergunningaanvraag ook de volgende documenten te worden toegevoegd:

Het is bij een balieomgevingsvergunning niet toegestaan om, zoals bij een gewone omgevingsvergunning activiteit bouwen, de constructieve gegevens later aan te leveren.

Wanneer

Een balieomgevingsvergunning kan alleen worden aangevraagd wanneer de door u gekozen architect is opgenomen op de ‘Lijst van architecten’, wanneer het te bebouwen perceel de bestemming wonen of woondoeleinden heeft en als het een enkelvoudige aanvraag bouwen betreft.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag balieomgevingsvergunning activiteit bouwen worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk waar u vergunning voor aanvraagt. Per gebouwtype heeft de gemeente Boekel een tarief vastgesteld waarmee samen met de bruto vloeroppervlakte de leges berekend kunnen worden. Deze tarieven zijn terug te vinden in de tarieventabel die behoort bij de actuele legesverordening van de gemeente Boekel. Deze is te raadplegen op overheid.nl bij Lokale regelingen.

De leges voor een balieomgevingsvergunning zijn aanzienlijk lager dan voor een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit scheelt ongeveer de helft.

Lijst met architecten

Een balieomgevingsvergunning kan alleen aangevraagd worden door een architect die op de lijst “architecten die een balieomgevingsvergunning kunnen aanvragen (PDF, 93.8 kB)” staat. Elke architect die ingeschreven staat in het architectenregister met als hoofdberoep architect kan bij de gemeente een verzoek indienen om op deze lijst geplaatst te worden.

De architect die verantwoordelijk is voor de aanvraag balieomgevingsvergunning moet schriftelijk verklaren dat de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betekent dat de aanvraag moet voldoen aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het bestemmingsplan. De gemeente toetst ieder jaar steekproefsgewijs een aantal plannen om na te gaan of wel aan alle eisen voldaan wordt.

Moet er ten behoeve van een balieomgevingsvergunning een nieuw huisnummer of adres aangevraagd worden?

Als u een balieomgevingsvergunning wilt aanvragen voor een nieuw te bouwen woning (ook als deze op dezelfde plek komt te staan van een oude te slopen woning) moet er een nieuwe huisnummerbeschikking opgesteld worden. Omdat volgens de wet deze huisnummerbeschikking op dezelfde dag gedateerd moet zijn als de omgevingsvergunning én er vaak wat meer tijd mee is gemoeid om deze op te stellen, is het noodzakelijk dat u minstens één week voordat u de balieomgevingsvergunning wilt aanvragen een verzoek indient voor een nieuwe huisnummeraanduiding ten behoeve van een balieomgevingsvergunning. Ook als bij vervangende nieuwbouw het adres naar verwachting ongewijzigd blijft, verzoeken wij u om dit te doen.

Start- en gereed melden bouwwerk

Heeft u een vergunning en wilt u gaan beginnen met bouwen? Dan moet u dit eerst melden.