Afspraak maken

Meenemen

Voor het indienen van een balieomgevingsvergunning (onderdeel bouwen) moeten de volgende documenten in viervoud worden meegebracht:

De architect is er verantwoordelijk voor dat de ingediende aanvraag compleet is. Net als bij een gewone aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen moeten de stukken bij een aanvraag balieomgevingsvergunning in viervoud ingediend worden. Naast de gebruikelijke stukken die bij een aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen ingediend moeten worden, moet bij een balieomgevingsvergunning ook een “Overeenkomst balieomgevingsvergunning” en een “Checklist balieomgevingsvergunning” ingeleverd worden.

Het is bij een balieomgevingsvergunning niet toegestaan om, zoals bij een gewone omgevingsvergunning activiteit bouwen, de constructieve gegevens later aan te leveren

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag balieomgevingsvergunning activiteit bouwen worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk waar u vergunning voor aanvraagt. Per gebouwtype heeft de gemeente Boekel een tarief vastgesteld waarmee samen met de bruto vloeroppervlakte de leges berekend kunnen worden. Deze tarieven zijn terug te vinden in de tarieventabel die behoort bij de legesverordening van de gemeente Boekel. Deze is te raadplegen op overheid.nl bij Lokale regelingen.

De leges voor een balieomgevingsvergunning zijn aanzienlijk lager dan voor een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Dit scheelt ongeveer de helft.

Lijst met architecten

Een balieomgevingsvergunning kan alleen aangevraagd worden door een architect die op de lijst “architecten die een balieomgevingsvergunning kunnen aanvragen (PDF, 401.3 kB)” staat. Elke architect die ingeschreven staat in het architectenregister met als hoofdberoep architect kan bij de gemeente een verzoek indienen om op deze lijst geplaatst te worden.

De architect die verantwoordelijk is voor de aanvraag balieomgevingsvergunning moet schriftelijk verklaren dat de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betekent dat de aanvraag moet voldoen aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het bestemmingsplan. De gemeente toetst ieder jaar steekproefsgewijs een aantal plannen om na te gaan of wel aan alle eisen voldaan wordt.

Moet er een nieuw huisnummer aangevraagd worden?

Als u een nieuwe woning gaat bouwen of als u uw bestaande woning geheel gaat herbouwen dan moet er waarschijnlijk een nieuwe huisnummeraanduiding afgegeven worden. Dit moet op dezelfde dag gebeuren als het verlenen van de balieomgevingsvergunning. Daarom is het belangrijk dat dit vooraf goed geregeld wordt. Als waarschijnlijk een nieuwe huisnummeraanduiding nodig is, dient u minstens één week voordat u uw balieomgevingsvergunning wilt aanvragen een verzoek in te dienen voor een nieuwe huisnummeraanduiding.

Start- en gereed melden bouwwerk

Heeft u een vergunning en wilt u gaan beginnen met bouwen? Dan moet u dit eerst melden.