Vitaal Buitengebied Boekel

In februari 2013 heeft de gemeenteraad van Boekel de beleidsvisie "Vitaal Buitengebied Boekel" vastgesteld. De beleidsvisie gaat uit van ontwikkelingsruimte voor nieuwe (niet per se aan het buitengebied gebonden) functies in het buitengebied, mits dit tot kwaliteitsverbetering van dat buitengebied leidt. Deze meerwaarde of maatschappelijke winst hoeft niet persé in een fysieke vorm, zoals sloop van stallen of erfbeplanting gerealiseerd te worden. Meerwaarde kan ook in een meer "gevoelsmatige vorm" vorm krijgen. Gedacht kan worden aan extra werkgelegenheid en verbetering van het woon- of leefklimaat. Niet alle winst blijkt daarmee even goed meetbaar of vergelijkbaar te zijn. Toetsing aan vastgelegde normen en waarden wordt dan ook lastiger, waardoor het vertrouwen in elkaar en de overheid ook veel belangrijker wordt. Boekel wil echter met een positieve insteek en onder voorwaarde van "Ja, mits..." nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied benaderen.

In deel 1 van de visie zijn de 4 voorwaarden uit de visie opgenomen. Dit is de eerste toets voor nieuwe plannen. Deel 2 beschrijft de fysieke kenmerken van het landschap en geeft richtlijnen voor ontwikkelingen om dat landschap te gebruiken en te versterken. In deel 3 worden de waarderingen van bestaande en nieuwe functies getalsmatig benoemd. Deze bepalen samen met het op te stellen bestemmingsplan wat de tegenprestatie moet zijn. 

Deel 1: De Strategie

Het eerste deel bevat de strategie van de visie; een uitwerking van de structuurvisie Boekel richting een vitaal en kwalitatief aantrekkelijk Boekel. In de strategie komen de achterliggende gedachte, de 4 principes van de gewenste kwaliteit en de werkwijze bij de uitvoering aan de orde.

Deel 2: De Kwaliteitsgids

Het tweede deel is een kwaliteitsgids voor het buitengebied; in welke gebieden zijn welke kwaliteiten en kansen aanwezig en waar wordt welke kwaliteit nagestreefd. Speciaal aandacht is er voor de pareltjes van Boekel, de buurtschappen.

Deel 3: Waarderingen

Het derde deel gaat over de waardering van zowel de ontwikkeling die wordt gewenst als van de tegenprestatie die daar tegenover hoort te staan. Aan de hand van standaard toe te passen normen en uitgangspunten wordt een balans gezocht tussen mogelijkheden en tegenprestatie. Ook maatschappelijke waarde komt hierbij aan bod. 

Contact

Heeft u ideeën, vragen of concretere plannen? Ziet u zelf kansen voor ons buitengebied? Misschien heeft u al een plan voor een ontwikkeling of zijn er andere vragen, neem dan contact op met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via het volgende e-mailadres: info@boekel.nl. Een telefoontje kan natuurlijk ook via 0492-326800.

Folder: klik hier