Voorstel GS: randweg Boekel tot uitvoering -september 2012-

-September 2012-

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant heeft eind september 2011 de prioriteit vastgesteld voor de te realiseren wegenprojecten. Hier zat de randweg Boekel toen niet bij. Door GS is destijds aangegeven dat er in 2012 naar middelen zou worden gezocht om ook andere projecten tot uitvoering te brengen (waaronder de Randweg Boekel). Tevens zouden de randwegen  in het najaar van 2012 in een prioriteitenlijst van alle provinciale wegprojecten ingepast gaan worden.

De gemeente Boekel heeft op dinsdag 11 september het bericht gehad dat er middelen gevonden zijn en dat de randweg Boekel dusdanig hoog scoort in prioriteit dat er snel kan worden gestart met de uitvoering. De commissie Mobiliteit en Financiën van de provincie zal zich op 5 oktober a.s. over dit voorstel van GS buigen. Wij zullen u in de eerstvolgende publicatie na deze commissievergadering via de gemeentepagina informeren over het verloop hiervan en hoe het vervolgtraject er uit ziet.

Onderstaand persbericht is naar aanleiding van het besluit van GS door de provincie verzonden:


Snelle aanleg randwegen in o.a. Gemert, Boekel, Gilze-Rijen en Oosterhout

Voorstel GS: verder investeren in provinciale wegen

’s-Hertogenbosch, 11 september 2012 - Gedeputeerde Staten stellen voor om de komende vijf jaar de bereikbaarheid en veiligheid in een aantal dorpen te verbeteren door o.a. randwegen aan te leggen in Gemert en Boekel en een omlegging bij Hulten. Verder wil de provincie bestaande knelpunten op een aantal provinciale wegen aanpakken. Het gaat dan onder meer om de N629 tussen Dongen en Oosterhout, de N324 Grave – Oss en de N282 in de kom van Dorst. Voor de realisatie van deze projecten is € 83,70 miljoen beschikbaar. Deze en andere geprioriteerde projecten met de benodigde budgetten zijn opgenomen in het programma Provinciale Wegen 2013-2022 dat Gedeputeerde Staten voorleggen aan de commissie Mobiliteit en Financiën.

Gedeputeerde Ruud van Heugten: “Met dit programma voor onze provinciale wegen willen we binnen het beschikbare budget op korte termijn zoveel mogelijk knelpunten aanpakken. We investeren om verkeers- en leefbaarheidsproblemen op te lossen door onder andere randwegen aan te leggen. In 2011 hebben we daarom al besloten tot de aanleg van randwegen in Oudenbosch, Zundert en Haps. Gelukkig kunnen we de inwoners en gemeentebestuurders van een aantal andere dorpen nu ook laten weten dat we de problemen in die dorpcentra binnen afzienbare tijd oplossen.”

Duidelijkheid tot en met 2017
De keuze voor de projecten die in de eerste vijf jaar uitgevoerd kunnen worden, is gemaakt aan de hand van een analyse van de knelpunten op provinciale wegen. Hierbij is onder andere gekeken naar de problemen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, de kosten en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Van Heugten: “De beschikbare provinciale budgetten verplichten ons om keuzes te maken binnen het programma van onze provinciale wegen. De brede en objectieve analyse die we daarvoor hanteren geeft aan waar de problemen het grootst zijn.” Realisatieprojecten in periode 2013 – 2017 zijn daarmee: N629 Wegvak Dongen-Oosterhout (fase 1), N282 Rijen-Hulten-Reeshof, N605 Randweg Gemert, N264 Wegvak A50-N277, N605 Randweg Boekel, N324 Grave-Oss (fase 1), N282 Randweg Dorst, Kleine projecten verkeersonveilige situaties en vervangingsinvesteringen. 

Planstudies 2018-2022
Het Programma Provinciale Wegen bevat ook een overzicht van planstudies en projecten voor de langere termijn. Deze projecten hebben een lagere prioriteit of hangen samen in de uitvoering samen met andere ontwikkelingen. Dit geldt o.a. voor de komproblemen in Erp en de aanpak van de N270 Helmond – Deurne – Limburgse grens. Deze hebben een relatie  met de geplande aanleg van de Noordoost – corridor waarmee realisatie de komende vijf jaar niet aan de orde is. Voor de uitvoering van de verschillende planstudies reserveert de provincie € 63,70 miljoen.

Beslissing
De voorgestelde lijst en benodigde budgetten voor realisatieprojecten en planstudies zijn opgenomen in het programma Provinciale Wegen 2013 – 2022 (voorheen het Brabants Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). Hiermee zijn alle geplande wegenprojecten en studies in balans met de beschikbare budgetten van de komende jaren. Gedeputeerde Staten leggen het programma voor aan de commissie Mobiliteit en Financiën voor behandeling op 5 oktober a.s. waarna het in de begroting wordt opgenomen