Vaststelling bestemmingsplan “N605 - Randweg Boekel” - juni 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juni 2017 het bestemmingsplan ‘N605 – Randweg Boekel’ gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij is geen exploitatieplan vastgesteld.

Omschrijving bestemmingsplan
De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boekel gaan een Randweg aan de westzijde van Boekel aanleggen. Door de aanleg van deze weg verbeteren onder andere de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern Boekel.

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de gronden waarop de randweg en de bijbehorende voorzieningen worden aangelegd. Daarnaast zijn de gronden waarop de verbinding tussen de straten Leurke en Mutshoek wordt aangelegd onderdeel van het plangebied. Ook de gronden waarop de ontsluiting van bedrijventerrein De Vlonder op de randweg wordt aangelegd, behoren tot het plangebied. Dit plangebied is gelegen ten westen van de bebouwde kom van Boekel. Het sluit ten zuiden en ten noorden van de kern aan op de bestaande N605.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp. Voor een volledig overzicht van deze wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de nota van zienswijzen.

Terinzagelegging
Vanaf 19 juni 2017 liggen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken, tijdens de reguliere openingstijden informeel voor eenieder ter inzage bij bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via www.boekel.nl/randweg (pdf bestanden).

Beroep
In dit stadium kan nog geen beroep worden aangetekend. Via een latere publicatie zult u erop gewezen worden wanneer de daadwerkelijke beroepstermijn start. Dit zal zijn in de periode van 13 juli tot en met 23 augustus 2017. De reden dat wij ervoor gekozen hebben om de stukken nu al informeel ter inzage te leggen is dat de genoemde peridoe nagenoeg in zijn geheel in de zomervakantie valt. Door de stukken nu al onofficieel ter inzage te leggen kunnen diegenen die beroep aan willen tekenen, zich vast voorbereiden.

Verder is het zo dat op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “N605 - Randweg Boekel” de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dat betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.