Voorontwerp Bestemmingsplan en concept plan-MER Nieuwvestiging varkenshouderij Langstraat Venhorst

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat het voorontwerp Bestemmingsplan “Nieuwvestiging varkenshouderij Langstraat, Venhorst” vanaf 8 februari  2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt (tot 23 maart 2017). In het kader van de procedure is ook een concept plan-milieueffectrapportage (MER) opgesteld. In het plan-MER is beschreven en onderzocht wat de mogelijke effecten zijn van het plan op het milieu. Het ontwerp plan-MER is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en ligt tevens ter inzage.

Plan en plangebied
Het plan voorziet in de oprichting van een nieuwe varkenshouderij. Dit ter uitvoering van een met de eigenaar gesloten overeenkomst.  Het gaat om een locatie van ruim 3 hectare gelegen in het voormalige landbouw ontwikkelgebied (LOG) Venhorst. Onderstaand is de locatie weergegeven.

Digitaal raadplegen
Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IDN-code  NL.IMRO.0755.BPHBGlangstraat-VO01 of via de bijlagen hieronder. 

Analoog inzien
Het voorontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken, inclusief het plan-MER, liggen gedurende voornoemde termijn ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis van Boekel, St Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de inzagetermijn kunnen de stukken eventueel ook op afspraak ’s-avonds worden ingezien. Neem hiervoor contact op met de balie.

Reactie indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling diens inspraakreactie geven op het voorontwerp Omgevingsplan of een zienswijze op het ontwerp plan-MER aangaande inhoud, reikwijdte en detailniveau. Deze reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Als onderwerp geeft u “inspraakreactie Bestemmingsplan Langstraat” aan.

Om een mondelinge reactie in te dienen moet u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met één van onze medewerkers. Hiervan wordt verslag gemaakt. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur schriftelijk.

Boekel, 6 februari 2016