Vergadering van de gecombineerde Commissie Bestuur & Samenleving en Wonen & Werken op 26 september 2023

dinsdag 19 sep 2023

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare gecombineerde commissievergadering Bestuur & Samenleving en Wonen & Werken op dinsdag 26 september 2023:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Raadsvoorstel inzake Energiecompensatie voor maatschappelijke instellingen en sportverenigingen
6. Raadsvoorstel inzake Prioriteitennota RNOB
7. Raadsvoorstel inzake Zienswijze inzake Risicoprofiel en Beleidsplan 2024 – 2027 Veiligheidsregio Brabant Noord
8. Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek wijziging  gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
9. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB 2023
10. Mededelingen, ingekomen stukken en memo's
11. Vaststelling advieslijst gecombineerde commissie BS en WW 4 juli 2023
12. Rondvraag
13. Sluiting

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien

De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.