Informatieavond geurgebiedsvisie en geurverordening

donderdag 30 mrt 2023

In het collegeprogramma 2022-2026 is aangegeven dat het college streeft naar het in stand
houden van het huidige woon-, werk- en leefklimaat in gemeente Boekel en dit waar mogelijk te
verbeteren. Om deze reden heeft zij gepland om in 2023 de geurverordening te evalueren en
mogelijk te actualiseren.

Wat mag u verwachten van deze avond
• Tijdens deze avond informeren we u over de eerste resultaten van het uitgevoerde
onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd om te komen tot een actualisering van het beleid
en de normstelling met betrekking tot geur uit stallen van veehouderijen. Daarnaast
informeren we u over de besluitvormingsprocedure.
• U kunt tijdens of binnen 2 weken na de informatieavond aandachtspunten benoemen die
u van belang vindt voor het onderzoek en de keuzes met betrekking tot het beleid en de
geurnormen.

Wij nodigen u en geïnteresseerde binnen uw stichting van harte uit deze informatieavond bij te
wonen.
Datum: 17 april 2023
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur
Plaats: Nia Domo, Sint Agathaplein 6, 5427 AB Boekel
Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde ruimte horen wij graag vóór 12 april met
hoeveel personen u verwacht te komen via liesbeth.broers@boekel.nl. Alvast bedankt daarvoor.

Presentatie (PDF, 1.5 MB)