Gemeente Boekel neemt maatregelen voor buurtschap Bovenstehuis - Gewandhuis

maandag 27 jun 2022

In een besloten zitting heeft de gemeenteraad van Boekel op donderdag 23 juni jl. besloten om maatregelen ten aanzien van geur en ruimtelijke ontwikkeling te nemen voor het gebied Bovenstehuis - Gewandhuis. Op dit moment is niet uit te sluiten dat er in het buurtschap ontwikkelingen kunnen plaatsvinden waardoor het realiseren van een beter woon- en leefklimaat onder druk komt te staan.
Maatwerk voor ruimtelijke ontwikkelingen die op een positieve manier bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving ís en blijft mogelijk.

Proactief
De gemeente Boekel is koploper in Nederland als het gaat om de voorbereiding op de komst van de nieuwe Omgevingswet. In 2016 heeft Boekel al een omgevingsplan opgesteld. Dit betekent dat de gemeente Boekel een aanpak nastreeft die gericht is op het realiseren van kwaliteit. Boekel hecht waarde aan de samenhang tussen ruimtelijke kwaliteit, milieu, gezondheid en sociale factoren die van invloed zijn op een goede ruimtelijke ontwikkeling. Deze manier van werken ligt onder andere aan de basis om tot een verbetering te komen van buurtschap Bovenstehuis – Gewandhuis.

Bovenstehuis - Gewandhuis
Het buurtschap Bovenstehuis - Gewandhuis staat in de komende periode in een versneld tempo een aantal veranderingen te wachten. De ontwikkelingen die zich aandienen zijn divers en richten zich op verschillende thema's (onder andere wonen, werken, glastuinbouw, veehouderij, arbeidsmigranten en verkeer). Daarnaast staat het buurtschap op een kantelpunt. Blijft het een gemengd gebied of wordt de keuze gemaakt voor overwegend wonen? De inhoud van de toekomstige milieunormen is mede afhankelijk van de wijze waarop het buurtschap zich ontwikkelt.

Nu is het juiste moment
Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen in het buitengebied. Onder andere nieuwe saneringsregelingen, stikstof uitdagingen, huisvesting van groepen mensen, diverse woningbouwontwikkelingen en strenger wordend beleid, wet- en regelgeving vanuit hogere overheden. Verder zijn er vanuit de inwoners zelf ook veel initiatieven in het buurtschap. Invloeden die bepalend zijn voor het kunnen realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Nu is dan ook het juiste moment om de ervaringen die de gemeente Boekel elders in het buitengebied heeft opgedaan, toe te passen op het buurtschap Bovenstehuis–Gewandhuis.

Stimuleren positieve planontwikkeling
Wethouder Ben Brands benadrukt dat maatwerk mogelijk is. Hij wil ondernemers en andere eigenaren in het gebied juist stimuleren om te investeren in het ontwikkelen van plannen die positief uitwerken op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het proces zit nu in de fase van het verkennen van de haalbaarheid van wenselijke ontwikkelingen. Het is nu een goed moment om een passend speelveld te creëren om gewenste ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken. En om te voorkómen dat gedurende de verdere uitwerking en planvoorbereiding het gebied door ongewenste functieontwikkelingen en/of als gevolg van een toenemende milieubelasting minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor het buurtschap Bovenstehuis-Gewandhuis. De wethouder gaf aan dat hij zich wel degelijk bewust is van het feit dat deze aanvullende maatregelen anders geïnterpreteerd kunnen worden door de betrokkenen in het gebied en de media. Deze maatregelen kunnen lopende processen verstoren. “Dit is nadrukkelijk niet de intentie” aldus wethouder Brands. De maatregel is dat maatwerk voor gewenste ontwikkelingen, met name gericht op een substantiële reductie van de milieubelasting, mogelijk gemaakt kan worden. Hij gaf tijdens de raadsvergadering ook aan dat hij begrijpt dat dit zeer lastig kan zijn voor de inwoners maar het biedt de gelegenheid om met echt goede plannen te komen. “Over goede plannen valt in Boekel altijd te praten”.

Gemeente investeert in een goede ruimtelijke voorbereiding
Het besluit van de gemeenteraad betekent dat de gemeente Boekel één jaar de tijd heeft om met een gedeeltelijke herziening van de geurverordening te komen. Daarnaast heeft de gemeente Boekel één jaar de tijd om een bestemmingsplan/omgevingsplan op te stellen voor Bovenstehuis-Gewandhuis. Deze kan ook voorzien in het realiseren van een passende herbestemming van het plangebied ten behoeve van het verbeteren van de woon- en leefomgeving.