Update: opvang en huisvesting van vluchtelingen in Boekel en Venhorst (19-05-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

De komst van vluchtelingen naar ons land is nog steeds dagelijks is het nieuws. Het raakt dan ook vele aspecten van onze samenleving. Voor de opvang en huisvesting van deze vluchtelingen wordt een beroep gedaan op onze gastvrijheid, als gemeente, maar vooral als gemeenschap van Boekel en Venhorst.

Na eerdere berichtgeving in maart, nu een update ten aanzien van:

  • de opvang van asielzoekers;
  • de huisvesting van statushouders;
  • maatschappelijke begeleiding.

Gemeenten werken samen aan opvang asielzoekers

Op initiatief van commissaris van de Koning Van de Donk werken de gemeenten in Brabant aan een gezamenlijke aanpak om de opvang van asielzoekers te organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat gemeenten samen optrekken om zelf voorstellen te doen aan het rijk en het COA. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en schaal van de gemeenten, zodat de taak gelijk verdeeld wordt over de provincie.

Gemeente Boekel heeft beperkte mogelijkheden maar neemt ten aanzien van deze taak haar verantwoordelijkheid. Wij trekken daarbij samen op met de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel in de subregio As50+. Op 17 mei 2016 is er in dit kader een bijeenkomst in Nia Domo. Dan worden raadsleden van de acht gemeenten bijgepraat en betrokken bij de opvang van vluchtelingen in onze regio.

Huisvesting statushouders

De gemeente heeft vanuit de Woningwet de taak om huisvesting te realiseren voor vluchtelingen met een verblijfsstatus: huisvesting statushouders. De statushouders worden naar rato verdeeld over de gemeenten. Gemeente Boekel streeft voor 2016 naar huisvesting van 34 statushouders.

Bij de uitvoering van deze taak werkt de gemeente nauw samen met:

  • Woningstichting PeelrandWonen (verhuurt woningen aan statushouders);
  • Vluchtelingenwerk Boekel (begeleidt nieuwe inwoners bij hun start in Boekel en Venhorst)
  • Het COA (koppelt statushouders uit de asielzoekerscentra aan de gemeente).

Al jarenlang zijn verschillende gezinnen en alleenstaande statushouders gehuisvest in onze gemeente. Zij hebben hier een goede plek gevonden om een nieuwe start te maken.

Uitbreiding reguliere huurwoningen

Peelrand Wonen stelt woningen beschikbaar. Zij is voor de toewijzing afhankelijk van de beschikbare huurwoningen en houdt daarbij ook rekening met reguliere huurders en andere doelgroepen uit onze gemeente die een beroep doen op sociale huurwoningen.

De taakstelling in 2016 is haalbaar doordat PeelrandWonen een aantal extra huurhuizen gaat bouwen. Samen met de gemeente wordt verder gezocht naar mogelijkheden om versneld het aantal huurwoningen verder uit te breiden. Uitbreiding met nieuwbouw leidt tot doorstroming en ruimte voor alle doelgroepen én huisvesting van statushouders, verdeeld over de gehele gemeenschap.

Alleenstaande statushouders

In aanvulling op reguliere huurwoningen wordt gezocht naar huisvesting voor alleenstaande statushouders. Zij zijn in de meeste gevallen in afwachting van de komst van hun gezin. Momenteel verbouwt PeelrandWonen een huurwoning om per kamer te verhuren. Dit worden 4 wooneenheden met gezamenlijke keuken en sanitair voor maximaal 5 bewoners. Deze statushouders kunnen alvast vanuit het azc naar onze gemeente verhuizen. Zo kunnen zij nu al starten met inburgeren en kennismaken met Boekel. Wanneer hun gezin toestemming krijgt om over te komen wordt voor deze gezinnen passende woonruimte gezocht.

Alleenstaande minderjarige statushouders

Verder wordt huisvesting voorbereid voor de tijdelijke opvang voor een groep van 8 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit gebeurt in overleg met en onder begeleiding van jeugdzorginstelling Oosterpoort. Deze kwetsbare jongeren willen wij binnen onze gemeenschap een plek bieden om een goede start te kunnen maken met hun nieuwe leven.

Maatschappelijke begeleiding

Naast huisvesting heeft de gemeente ook de taak om begeleiding te organiseren. Vluchtelingenwerk Boekel biedt de statushouders maatschappelijke begeleiding. Vanaf 2016 wordt dit uitgebreid met een zogenaamde participatieverklaring.

Hierin staat onder meer:

  • uitleg over de normen en waarden van onze gemeenschap;
  • rechten en plichten;
  • wat kan men verwachten van onze maatschappij;
  • wat wordt er van de nieuwkomer verwacht (participatie).

Dit is een uitgebreid ‘Welkom in Nederland’ dat wordt afgesloten met een formele ondertekening van een participatieverklaring.
Daarnaast krijgen de statushouders te maken met de Wet Inburgering en de Participatiewet. Zij komen in de cliëntengroep bij de sociale dienst Optimisd, waar zij aan de slag gaan met inburgering, participatie en werk.
Ook wordt  de gemeenschap meer betrokken bij de opvang van de nieuwe inwoners. We willen weten wat maatschappelijke organisaties en verenigingen nodig hebben om deze nieuwe inwoners te betrekken bij hun activiteiten. Om zo als gemeenschap invulling te kunnen blijven geven aan ons uitgangspunt: Gastvrij en Actief.

Asielzoeker of statushouder?

Asielzoekers: vluchtelingen die in afwachting zijn van een besluit over hun asielaanvraag; zij worden opgevangen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers; COA
Statushouders: vluchtelingen met een positief besluit over hun asielaanvraag. Zij hebben een vergunning tot verblijf ontvangen, een verblijfsstatus. Statushouders komen in aanmerking voor huisvesting en begeleiding door de gemeente.

Versterking gezocht!

Vluchtelingenwerk Boekel kan op verschillende manieren versterking gebruiken. Van gezinsbegeleiders tot taalmaatjes. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Maria van den Eijnden via 0492 322419 of mgvdeijnden@gmail.com.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mark van den Elzen via 0492 - 326800 of mark.vandenelzen@boekel.nl