Opvang en huisvesting van vluchtelingen in Boekel en Venhorst (23-03-2016)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Nog steeds dagelijks in het nieuws: mensen op de vlucht voor geweld, op zoek naar veiligheid. Een groot aantal vluchtelingen vraagt asiel aan in Europa. Dit raakt de hele westerse samenleving. Ook Nederland en ook de gemeente Boekel. Voor de opvang en huisvesting van deze vluchtelingen wordt een beroep gedaan op onze gastvrijheid, als gemeente, maar vooral als gemeenschap van Boekel en Venhorst.

Opvang asielzoekers

Vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland worden in eerste instantie opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA zoekt naar opvangmogelijkheden voor asielzoekers. In deze zoektocht wordt een beroep gedaan op gemeenten.

Op initiatief van de commissaris van de Koning van Noord-Brabant, de heer Van de Donk, werken de gemeenten in Noord-Brabant aan een aanpak om de opvang van asielzoekers te gaan organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeenten zelf voorstellen doen aan het Rijk en het COA waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden en schaal van de samenwerkende gemeenten. De Brabantse gemeenten willen hierin samen optrekken, samen verantwoordelijkheid nemen en de taak gelijk verdelen over de provincie.

Hoewel wij als gemeente Boekel  beperkte mogelijkheden hebben in de vorm van geschikte locaties, nemen wij ten aanzien van deze taak onze verantwoordelijkheid. Wij trekken daarbij samen op met onze buurgemeenten en zullen waar mogelijk onze bijdrage leveren.

Huisvesting statushouders

Vluchtelingen die na beoordeling van de asielaanvraag worden toegelaten tot Nederland krijgen een verblijfsstatus. Deze statushouders komen in aanmerking voor huisvesting en worden verdeeld over de gemeenten naar rato van inwoneraantal. Afhankelijk van de toestroom wordt ieder jaar bepaald hoeveel mensen per gemeente gehuisvest moeten worden.

Al jarenlang zijn verschillende gezinnen en alleenstaande statushouders gehuisvest in onze gemeente. Zij hebben hier een goede plek gevonden om een nieuwe start te maken.

Vanwege de groeiende toestroom is de taakstelling voor onze gemeente de afgelopen jaren sterk opgelopen. In 2013: 7 personen; 2014: 10 personen; 2015: 18 personen. Voor 2016 wordt uitgegaan van een taakstelling voor onze gemeente van 34 statushouders. Voor de huisvesting van deze mensen trekt de gemeente samen op met woningstichting Peelrand Wonen en Vluchtelingenwerk Boekel.

Peelrand Wonen stelt woningen beschikbaar. Zij is voor de toewijzing afhankelijk van de beschikbare huurwoningen en houdt daarbij ook rekening met reguliere huurders en andere doelgroepen uit onze gemeente die een beroep doen op sociale huurwoningen.

De taakstelling in 2016 is haalbaar doordat PeelrandWonen een aantal extra huurhuizen gaat bouwen. In samenspraak met de gemeente wordt verder gezocht naar mogelijkheden om versneld het aantal huurwoningen nog verder uit te breiden. Dit gaat om reguliere huurwoningen voor alle doelgroepen. Uitbreiding met nieuwbouw leidt tot doorstroming en ruimte voor alle doelgroepen én huisvesting van statushouders, verdeeld over de gehele gemeenschap.

In aanvulling hierop is de gemeente op zoek naar tijdelijke huisvesting voor een groep van ongeveer acht alleenstaande minderjarige vluchtelingen, met begeleiding door jeugdhulpverlening. Deze jongeren willen wij binnen onze gemeenschap een goede plek bieden om een start te kunnen maken met hun nieuwe leven.

Een nieuwe start; wat komt er allemaal bij kijken?

Verhuizing naar de gemeente is een grote stap voor de statushouders: een huurwoning, uitkering, inburgering, op zoek naar werk. Voor woninginrichting kan men een lening afsluiten; voor de verplichte inburgeringslessen een studielening. 
Schoolgaande kinderen van statushouders worden zo veel mogelijk opgevangen in de reguliere basisscholen, met ondersteuning van de Taalklas Boekel Venhorst. Middelbare scholieren starten meestal in een schakelklas in Helmond of Eindhoven.

Bij het regelen van al deze zaken, worden de statushouders begeleid door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Boekel. Vrijwilligers zijn ook actief als taalmaatje voor het leren van de Nederlandse taal. Dit alles is van groot belang om de weg te vinden en om mee te kunnen gaan doen aan onze samenleving.

De nieuwe start van deze mensen begint bij huisvesting in onze gemeente. De nieuwkomer is verplicht in te burgeren en te participeren. Om daadwerkelijk mee te kunnen doen wordt ook aan ons als gemeenschap gevraagd ons voor de nieuwkomer open te stellen: gastvrij en actief.

Versterking gezocht!

Vluchtelingenwerk Boekel kan op verschillende manieren versterking gebruiken. Van gezinsbegeleiders tot taalmaatjes. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Maria van den Eijnden via 0492 322419 of mgvdeijnden@gmail.com.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mark van den Elzen via 0492 326800 of mark.vandenelzen@boekel.nl.