In vrijheid kiezen (07-05-2019)

​In vrijheid kiezen:
Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er niet ook morele grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

Je mag en kunt in Nederland jezelf zijn, in vrijheid. En die vrijheid mag gevierd worden. Wie dat belemmert, gaat over de schreef en moet worden bijgestuurd.

Onze samenleving is dynamisch en dagelijks vinden ontwikkelingen en veranderingen plaats. Dat gaat ook niet aan ons en aan de gemeente Boekel voorbij. Deze ontwikkelingen en veranderingen zorgen voor nieuwe economische, maatschappelijke, culturele en politieke verhoudingen en leiden tot een nieuwe samenleving, een ander type samenleving. Onze manier van werken, leren, zorgen en samenleven verandert (fundamenteel). Hoe gaat de samenleving van de toekomst uitzien? We streven altijd opnieuw naar een samenleving waar alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen. Lukt het ons en onze leiders te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart? Hoe zijn en worden de hulpbronnen zoals energie, water, arbeid, onze talenten, in de samenleving verdeeld? Het perspectief moet zijn dat het rechtvaardig uitpakt voor iedereen. Veranderingen zijn niet nieuw, hebben altijd plaatsgevonden. Welke verwachtingen mogen we hebben? Hoe organiseren we de nieuwe energie (klimaatverandering)? Hoe behouden we de menselijke maat in een wereld met steeds grotere organisaties van over de hele wereld (globalisering)? Hoe nemen we de nieuwe Nederlanders op in onze eigen omgeving (migratie)? En hoe helpt de technologie het leven aangenaam te maken in plaats van ons te overheersen? Keuzes kunnen diep ingrijpen. Een punt is van belang en moet duidelijk zijn: het mag niet leiden tot polarisatie, het mag bevolkingsgroepen niet tegen elkaar opzetten, het mag geen bevolkingsgroepen uitsluiten. Wat dat betekent en de gevolgen daarvan zijn hebben we voor en tijdens WO 2 gezien.

In vrijheid kiezen:
Nederland is een welvarend land. Hoe ziet een goed leven eruit? (Vast) werk, een net inkomen, gezellige sociale contacten, kunnen netwerken, een goede gezondheid. In ons welvarend Nederland is dit voor velen van toepassing, jammer genoeg echter niet voor iedereen. Er is een groep inwoners die in alles een tekort ervaart dat alleen maar groter lijkt te worden. Ook bij de zogenaamde middengroepen neemt bovendien de onzekerheid toe: over het behoud van een vaste baan, een voldoende beloning en de beschikbare tijd om bijvoorbeeld nog meer mantelzorg op zich te nemen. Je ziet (af)scheidingen in de samenleving ontstaan. Langs elkaar heen leven versterkt het gevoel niet gehoord te worden en er niet toe te doen. Door de verwereldlijking, ontkerkelijking, het afscheid nemen van organisaties en bonden en de ontmanteling van het middenveld in Nederland zien we onzekerheden en boosheid. In een samenleving die daarbij ook nog vergrijst en cultureel diverser wordt, is inlevingsvermogen richting anderen onmisbaar. Toch (tegelijkertijd) zien we dat de gescheiden werelden (bubbels) steeds sterker worden en mensen vaker langs elkaar heen leven en minder begrip voor elkaars culturele en/of godsdienstige identiteit tonen. Ligt hier de basis van de polarisatie? We kunnen zelfs op sommige plekken in Nederland naast elkaar wonen zonder dat sprake is van direct contact., Echt een gemiste kans. Meer betrokkenheid bij de buurt vergroot de kans op sociale interactie. De politiek moet zich de vraag stellen of economische voorspoed en de technologische vooruitgang benut kunnen en moeten worden voor het verkleinen van verschillen en het voorkomen van nieuwe ongelijkheden.

In vrijheid kiezen:
Het is wijs en noodzakelijk vaak stil te staan bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat. De kwalijke gevolgen van het buiten werkingstellen van deze rechtsstaat hebben we ondervonden in de jaren 1940 – 1945 tijdens WO 2. We dragen met zijn allen nu een grote verantwoordelijkheid de rechtsstaat en de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en te mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

Op woensdag 18 september dit jaar vindt een herdenkingsrit Operatie Market Garden plaats met een stop op het Sint Agathaplein. Een gepast moment om onze dankbaarheid te tonen voor de bevrijders en net zoals vandaag de gevallenen te herdenken die het slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld.