Agenda's vergaderingen raadscommissie's dinsdag 24 en woensdag 25 september (17-09-2019)

Dit item is verlopen op 26-09-2019.

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 20.00 uur

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op dinsdag 24 september 2019

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Raadsvoorstel inzake Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Boekel en Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies
6. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
    - mededeling m.b.t. Jeugdadviesraad
7. Vaststelling advieslijst vergadering 18 juni  2019
8. Rondvraag

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen en werken op woensdag 25 september 2019 om 20.00 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor burgers
4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
5. Raadsvoorstel inzake Erfgoedverordening Boekel 2019
6. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Voskuilen, Venhorst
7. Raadsvoorstel inzake Ontwikkelvisie De Burgt
8. Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Penninx en vaststellen exploitatie bedrijventerrein Lage Raam
9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
10.Vaststelling advieslijst 19 juni 2019
11.Rondvraag

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Wilt u stukken inzien?

Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op deze website alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen