Vergunningvrij bouwen

Soorten vergunningvrij bouwen
Met de invoering van de Wabo op 1 oktober 2010 is er op het gebied van bouwen veel veranderd. 1 november 2014 zijn de regels verder aangepast. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de hoeveelheid vierkante meters vergunningvrije bijbehorende bouwwerken u mag bouwen.

Er zijn nu twee vormen van vergunningvrij bouwen;

  • waarbij u niet aan het bestemmingsplan hoeft te voldoen.
  • waarbij u wel aan het bestemmingsplan moet voldoen.

Achtererf
Bij het vergunningvrij bouwen is vooral de definitie van het achtererf erg belangrijk. Het achtererf is het erf dat op 1 meter achter de voorkant van de woning begint endat ligt aan de achterkant en de niet naar openbaar gebied gelegen zijkanten van de woning.

Als u in het voorerfgebied wilt bouwen dan heeft u bijna altijd een vergunning nodig. Wilt u echter in het achtererfgebied gaan bouwen dan is veel meer vergunningvrij mogelijk.

Melden vergunningvrij project
U bent niet verplicht uw vergunningvrije bouwprojecten bij de gemeente te melden. Voor de gemeente is het echter prettig om een overzicht te hebben waar gebouwd wordt. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om alle nieuwe gebouwen en wijzigingen in bestaande bebouwing op te nemen in verschillende registraties, zoals het Basisregistratie adressen en gebouwen. Door een vergunningsvrij bouwwerk te melden, kan de gemeente deze lijsten actueel houden. Ook weet de bouwinspecteur zo waar gebouwd wordt en kan hij op verzoek tijdens de bouw komen controleren.

Wij stellen het dan ook op prijs als u het formulier "Melding vergunningvrij project" invult als u vergunningsvrije bouwplannen heeft. Dit formulier is hieronder digitaal in te vullen.

Vergunningscheck
Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of wat u van plan bent te bouwen vergunningvrij is.

Wilt u zeker weten of uw plan vergunningvrij is dan kunt u het formulier "check vergunningvrij project" hieronder invullen en bij de gemeente indienen of naar info@boekel.nl mailen. Binnen twee weken krijgt u doorgaans bericht of uw bouwplan vergunningvrij is.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij
Is wat u wilt gaan bouwen vergunningvrij dan betekent dit dat de gemeente vooraf niet meer controleert of u aan alle wettelijke eisen voldoet. Dit betekent echter niet dat deze regels niet meer gelden. Ook voor vergunningvrije bouwwerken gelden het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek . Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Sloopmelding
Als u om uw bouwplan uit te kunnen voeren ook moet slopen dan kan het zijn dat u voordat u met de werkzaamheden kan beginnen eerst een sloopmelding moet doen. Zo moet u altijd een sloopmelding doen als er meer dan 10 m3 sloopafval ontstaat of als er asbest verwijderd gaat worden.
Alle bouwwerken van voor 1994 zijn asbestverdacht. Dit betekent dat er asbest aanwezig kan zijn en dat u een asbestinventarisatierapport nodig heeft om te kunnen bepalen of er asbest verwijderd moet worden om uw bouwplannen uit te kunnen voeren.
Meer informatie over de sloopmelding vindt u op onze pagina over slopen.

Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl zijn verschillende informatiefolders over vergunningvrij bouwen te downloaden. Rijksoverheid heeft informatie over de volgende onderwerpen: verbouwingen, bijbehorende bouwwerken, dakkapellen, dakramen, erf- en perceelafscheidingen, kozijnen en gevels, (Schotel)antennes en zonnecollectoren en –panelen.

Wat wel en wat niet vergunningvrij gebouwd mag worden is na te lezen in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook staan hier de definities van de verschillende begrippen die gebruikt worden, zoals erf en bijbehorende bijgebouw.

Is wat u wilt gaan bouwen niet vergunningvrij? Dan kunt u op onze pagina over het aanvragen van een vergunning meer informatie.