Onttrekken en lozen van grondwater bij bronbemalingen

Sommige werkzaamheden worden uitgevoerd op een bepaalde diepte in de ondergrond. Om dit droog te kunnen doen, moet soms het grondwater verlaagd worden. Dit kan door het af te pompen. Dit opgepompte grondwater moet ergens geloosd worden. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Grondwateronttrekking, gericht op het 'in den droge' uitvoeren van bouwactiviteiten noemen we bronbemaling. Denk daarbij aan het bouwen van kelders, aanleg van funderingen voor woningen, parkeergarages, de aanleg van riolering etc.

Het onttrekken en lozen van grondwater is aan regels gebonden. Op landelijk niveau zijn deze regels vastgelegd in de Grondwaterwet. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning nodig. In een verordening kan de provincie bepaalde gevallen van het onttrekken van grondwater vrijstellen van die vergunningplicht.
Deze regels zijn voor de provincie Noord-Brabant opgenomen in de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant. In die verordening zijn ook zogenoemde 'functiegebieden' aangewezen. Hiervoor geldt een strenger regime dan voor de rest van de provincie. In die gebieden is voor elke grondwateronttrekking een vergunning nodig. De functiegebieden zijn aangegeven op kaarten die u bij de provincie, de gemeenten en waterschappen kunt raadplegen.

Grondwater onttrekken

De Grondwaterwet stelt een vergunning verplicht, tenzij dat volgens de provinciale verordening niet nodig is. Bij bronbemalingen kunnen daarom de volgende situaties gelden:

 • vergunningsplicht
 • vrijstelling
 • meldingsplicht overeenkomstig Algemene regels

Vergunningsplicht

De vergunningsplicht op grond van de Grondwaterwet geldt voor elke bronbemaling waarvoor de vergunningplicht niet is uitgezonderd in de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant.

Voor dit soort projecten moet een procedure worden doorlopen. Voorafgaand aan het project moet altijd contact worden opgenomen met het bureau Grondwater van de provincie (073-6808092). De provincie beoordeelt in hoeverre mogelijkheden zijn onderzocht om de omvang van de onttrekking te minimaliseren en effecten voor de omgeving tegen te gaan . Bijvoorbeeld door toepassing van alternatieve bouwtechnieken, optimalisatie van bemalingstechnieken en retourbemaling. Voor een vergunning in het kader van de Grondwaterwet geldt een maximale proceduretijd van 8 maanden.

Vóór het lozen van bronneringswater moet u toestemming hebben van de betreffende overheidsinstantie(s).

Vrijstelling

Een vrijstelling geldt voor een bronbemaling buiten een functiegebied die:

 • niet dieper plaatsvindt dan 30 meter beneden maaiveld;
 • niet meer dan 10m3 per uur bedraagt.

Vóór het lozen van bronneringswater moet u toestemming te hebben van de betreffende overheidsinstantie(s).

Meldingsplicht overeenkomstig Algemene Regels

De wat kleinere bronbemalingen kunnen onder het systeem van Algemene regels vallen. Dan is er geen vergunning meer vereist. Deze bronbemalingen moeten bij de provincie worden gemeld. Deze Algemene regels gelden voor bronbemalingen als:

 • hij niet is vrijgesteld;
 • hij plaatsvindt buiten de functiegebieden en;
 • de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m3 per maand en de onttrekking niet langer dan 6 maanden duurt.

Meldingsplichtige bronbemalingen moeten 4 weken voor de start van de onttrekking worden gemeld. Hiervoor moet u een speciaal formulier aanvragen bij bureau Grondwater van de provincie (073-6808092). Deze melding wordt door bureau Grondwater getoetst.
Daarna ontvangt u een bericht van ontvangst van de melding en aan welke algemene regels u moet voldoen. Daarbij moeten de Richtlijnen bemalingen en de Richtlijnen putten in acht worden genomen.

Vóór het lozen van bronneringswater moet u toestemming te hebben van de betreffende overheidsinstantie(s).

Lozen bronneringswater

Als u het onttrokken grondwater wil lozen, moet u contact opnemen met de volgende overheidsinstanties:

 • Lozen op oppervlaktewater: Waterschap Aa en Maas en gemeente Boekel, in verband met een mogelijke lozingsvergunning en heffing.
 • Lozen op bodem: Provincie Noord-Brabant en gemeente Boekel, in verband met een lozingsvergunning en mogelijke heffing.

Vóór het lozen dient u een vergunning te hebben van de betreffende overheidsinstantie(s). Vul hiervoor het aanvraagformulier 'lozen bronneringswater' in.

Randvoorwaarden lozen bronneringswater

 • lozen van bronneringswater moet gebeuren op oppervlaktewater of in de bodem door middel van retourbemaling;
 • bij bemaling moet de hoeveelheid te onttrekken grondwater worden geregistreerd. De installatie moet voorzien zijn van een deugdelijke, geijkte watermeter om hoeveelheid geloosd water vast te stellen;
 • lozing van bronneringswater moet altijd via een zandvanger te gebeuren;
 • afhankeiljk van de samenstelling van het bronneringswater, kunnen aanvullende eisen aan de lozing worden gesteld;
 • de inrichting en uitvoering van de lozingsconstructie moet altijd met goedkeuring van de gemeente gebeuren;
 • de gemeente Boekel is niet aansprakelijk voor schade na de goedkeuring voor het hebben en instandhouden van een bronnering;
 • De aanvrager is volledig verantwoordelijk cq. aansprakelijk voor de veiligheid rond de bronnering. U moet schade en overlast aan derden voorkomen;
 • Aanvang en stopzetten van de bronnering moet u doorgeven aan de gemeente Boekel, tel. 0492-326800 of per mail info@boekel.nl;
 • Als er door het waterschap Aa en Maas of de provincie Noord-Brabant een vergunning is verleend, moet u een kopie toevoegen bij deze aanvraag.

U mag pas beginnen met de werkzaamheden na schriftelijke toestemming van de gemeente Boekel.

Kosten

Voor het behandelen van de aanvraag worden geen kosten in rekening gebracht.
Voor het lozen op oppervlaktewater alsmede het lozen op het grondwater worden geen kosten in rekening gebracht. Het waterschap kan wel kosten in rekening brengen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel op telefoonnummer  0492-326800 of per mail info@boekel.nl