Wabo wk 24 - 2019

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een B&B
Locatie: Voskuilenweg 10 en 10b, Venhorst
Datum ontvangst: 30 mei 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van 30 ecowoningen incl. diverse voorzieningen
Locatie: onbekend adres, plan de Run
Datum ontvangst: 29 mei 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het oprichten van een niet-agrarisch bedrijf
Locatie: De Aa 3, Boekel
Datum ontvangst: 31 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van twee overkappingen en een erfafscheiding
Locatie: De Sparren 54, Boekel
Datum ontvangst: 3 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een nieuwe dakopbouw
Locatie: Leeuweriklaan 18, Boekel
Datum ontvangst: 4 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het oprichten van een huisvestingsgebouw en loods
Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel
Datum ontvangst: 5 juni 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd hebben:

Gedeeltelijke verlening:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom
Locatie: nabij Kerkpad 14, Venhorst
Verzenddatum: 7 juni 2019

Gedeeltelijke weigering:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom
Locatie: nabij Sint Josephplein 25, Venhorst
Verzenddatum: 7 juni 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van een zomereik
Locatie: Volkelseweg ter hoogte van huisnummer 32
Verzenddatum: 7 juni 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.