Wabo wk 22 - 2019

Dit item is verlopen op 10-07-2019.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woning met bedrijfsruimte
Locatie: Rosoliemolen 1 en 1a
Verzenddatum: 16 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het kappen van een berk en een eik
Locatie: Boterweg ter hoogte van huisnummer 36
Verzenddatum: 17 mei 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een B&B
Locatie: Bernhardstraat 32, Boekel
Datum ontvangst: 16 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een carport
Locatie: Berghoeve 20, Boekel
Datum ontvangst: 16 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een verplaatsbare mantelzorgunit
Locatie: Broeder Hogardstraat 6, Boekel
Datum ontvangst: 19 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een kantoor
Locatie: Tuinstraat 21, Boekel
Datum ontvangst: 21 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woning
Locatie: het Goor 11, Boekel
Datum ontvangst: 21 mei 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.