Wabo wk 19 - 2019

Dit item is verlopen op 18-06-2019.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Heiderik 1b
Verzenddatum: 26 april 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 8 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 berk en 1 eik
Locatie: Boterweg (nabijheid Burgtse Loop)
Datum ontvangst: 25 april 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 lindebomen
Locatie: Kerkpad/nabij Sint-Josephplein 15
Datum ontvangst: 25 april 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het gebruiken van een bijgebouw als babyspa
Locatie: Helfrichstraat 16
Datum ontvangst: 25 april 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een loods
Locatie: Bovenstehuis 6
Datum ontvangst: 26 april 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van een dak van een bestaande loods
Locatie: Wanroijseweg 5a
Datum ontvangst: 29 april 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Kennisgeving intrekken omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure Artikel 3.9 Wabo

Ingetrokken omgevingsvergunningen

  • intrekking omgevingsvergunning voor het oprichten van twaalf appartementen boven een bestaande winkel op de locatie Sint Agathaplein 43 t/m 57 in Boekel. (verzenddatum 8 april 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 8 mei 2019
De burgemeester en wethouders van Boekel.