Milieu wk 19 - 2019

Dit item is verlopen op 18-06-2019.

gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer –

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

Voor: het oprichten van een werkplaats/winkel voor motoren en accessoires
Locatie:     De Vlonder 31A, 5427 DB Boekel

Datum ontvangen: 9 november 2018

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Metallure B.V. voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 106 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 8 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan Erick van Dijk voor de inrichting op het adres Volkelseweg 32 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummer 408. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/039618.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 8 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, mei 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.