Bekendmakingen en vergunningen

Hieronder kunt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Boekel raadplegen.

 • Wabo wk 38 - 2017

 • Milieu wk 38 - 2017

 • Wabo wk 38/b - 2017

 • Wabo wk 37 - 2017

 • Wabo wk 36 - 2017 - rectificatie wk 33 - 2017

 • Milieu wk 36 - 2017

 • Wabo wk 36 - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 35/a - 2017

 • Ruimtelijke Ordening wk 35/b - 2017

 • Wabo wk 35 - 2017

 • Bekendmakingen wk 35 - 2017

 • Milieu wk 35 - 2017

 • Wabo wk 34 - 2017

 • APV-vergunningen wk 34 - 2017

 • APV-vergunningen wk 33 - 2017

  Verleende vergunning aan:

  Stichting Stratenloop Boekel voor het organiseren van de Stratenloop in Boekel op 20 augustus 2017 (verzenddatum 11 augustus 2017)

  Bezwaren

  Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. 
  Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

  Boekel, 15 augustus 2017
  De burgemeester van Boekel.

 • Milieu wk 33 - 2017

  KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER)

  Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is ingekomen van van Grinsven Grondboringen en Bronbemaling B.V. voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op Parkweg 13 te Boekel.

  Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

  Boekel, 15 augustus 2017
  Burgemeester en wethouders van Boekel.

 • Wabo wk 33 - 2017

  Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

  vergunde omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  Onderwerp: het verbouwen van een pand
  Locatie: Julianastraat 2c, 2d, 2e en 2f, Boekel
  Verzenddatum: 10 augustus 2017

  De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

  Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.
  Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

  Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
  (Artikel 3.8 Wabo)

  Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  Activiteit: bouwen van een bouwwerk
  Onderwerp: het bouwen van een woning en bedrijfsruimte
  Locatie: Rosoliemolen, Boekel
  Datum ontvangst: 3 augustus 2017

  Activiteit: vellen van een houtopstand
  Onderwerp: het kappen van een eik
  Locatie: nabij Kennedystraat 11, Boekel
  Datum ontvangst: 4 augustus 2017

  Activiteit: vellen van een houtopstand
  Onderwerp: het kappen van een eik
  Locatie: nabij Heiderik 6, Boekel
  Datum ontvangst: 4 augustus 2017

  Activiteit: vellen van een houtopstand
  Onderwerp: het kappen van 10 bomen
  Locatie: Tuinstraat en De Vlonder, Boekel
  Datum ontvangst: 4 augustus 2017

  De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen wk 33 - 2017

  Tijdelijke verkeersmaatregel

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de stratenloop in Boekel.

  In verband hiermee wordt op 20 augustus 2017 van 8.00 uur tot 13.00 uur – of zoveel korter als mogelijk is – diverse wegen afgesloten. Dit gaat om een gedeelte van de Kerkstraat, Helfrichstraat, Irenestraat, een gedeelte van de Erpseweg, Kennedystraat, Raadstraat, Buskensstraat, Mr. van Hooffstraat en Wilhelminastraat.

  De organisatie zorgt zelf voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden.

  Boekel, 15 augustus 2017
  Burgemeester en wethouders van Boekel.

 • Bekendmakingen wk 29 - 2017

  Gemeente Boekel - Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Bovenstehuis 17 te Boekel

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Van Schaijk Transport B.V. aan de Zoggelsestraat 15 te Heesch een kennisgeving mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

  Inhoud kennisgeving              : het mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen
  Bronsterkte mobiele breker   : 115 dB(A)
  Verwachte startdatum           : 7 juli 2017
  Werklocatie                            : Bovenstehuis 17 te Boekel
  Kadastrale gegevens             : Gemeente Boekel, sectie K, nummer 788 ged.
  Postcodegebied                     : 5427 RL
  Datum ingekomen                 : 16 juni 2017

  De kennisgeving is geldig vanaf 7 juli 2017 tot uiterlijk 7 oktober 2017 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 3 werkdagen.

  Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

Archief