Subsidieregeling

Doel van de subsidie
Regenwater is schoon. Het komt nu vaak via de regenpijpen in het riool terecht. Dat schoon water mengt zich met het vuile afvalwater. Ook zorgt het extra water voor meer wateroverlast bij hevige regenbuien. Het doel van deze subsidie is schoon hemelwater te scheiden van het afvalwater. Door het afkoppelen  regenwater af te koppelen loopt het riool minder snel over. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en er gaat minder water door het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem Boekel.

Wie kan deze subsidie aanvragen?
Voor subsidie komen in aanmerking rechtspersonen of natuurlijke personen die eigenaar zijn van een in Boekel gelegen schoon verhard oppervlak aangesloten op de gemengde riolering

Waarvoor kunt u een subsidie aanvragen.
U kunt een subsidie aanvragen voor afkoppelen van het verhard oppervlak. De verharding moet liggen in de gemeente Boekel.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen.
De subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid en type verharding wat u af gaat koppelen. In onderstaande tabel staan de tarieven aangegeven per type en hoeveelheid verharding.

Type verhard oppervlak

Subsidie bijdrage per m2

Dakoppervlak <500 m2

€ 5

Dakoppervlak 500 -1000m2

€ 3

Dakoppervlak >1000 m2

€ 1

Verharding > 500 m2

€ 1

Voor de aanvraag van een subsidie is het minimum af te koppelen verhard oppervlak 50 m2.  Het maximum verhard oppervlak waarvoor u een subsidie voor kunt aanvragen is 2500 m2

Hoe kunt u deze subsidie aanvragen?
Het aanvragen van subsidie gaat heel eenvoudig. U vult het subsidieformulier in en voorziet het van een situatieschets met begroting. Als u afgekoppeld heeft zal een medewerker van de gemeente dit komen controleren. Zijn de  werkzaamheden goed uitgevoerd dan zal de subsidie aan u overgemaakt worden. U kunt deze subsidie aanvragen tot 31-12-2018.

Overige subsidiemogelijkheden
Waterschap Aa en Maas heeft een regeling Klimaatactief Bebouwd Gebied ontwikkeld. Hiermee kunt u een vergoeding krijgen van 30% van de projectkosten. Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van het waterschap: www.aaenmaas.nl/pagina/over-aa-en-maas/beleid/subsidie-voor-klimaatbestendige-maatregelen.html.