Privacyverklaring

Via deze website verwerken wij (persoons)gegevens van u, bijvoorbeeld via het online contactformulier of de digitale formulieren. Via deze verklaring willen wij u informeren welke gegevens we verwerken via deze website en wat we met deze gegevens doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De gemeente Boekel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Burgerservicenummer.

Verwerkingsdoelen rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De gemeente Boekel verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.
 • Telefonisch contact.

Bewaartermijn
De gemeente Boekel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: de gemeente houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Telefonisch contact: zo lang als nodig voor het doel waarvoor het verzameld is. Daarna worden deze gegevens vernietigd.

Delen met derden
De gemeente Boekel verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Boekel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De gemeente Boekel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
De gemeente Boekel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@boekel.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid (www.boekel.nl/privacy). Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.