Vergadering Gemeenteraad 06-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vragenhalfuur.

3 Vaststellen van de agenda.

4 Spreekrecht voor burgers.

5 Trekking van het stemnummer.

6 Raadsvoorstel inzake projectvoorstel nieuwbouw KindPark Boekel.

7 Raadsvoorstel inzake plan van aanpak transformatie jeugdhulp.

8 Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2018-2021 bibliotheek De Lage Beemden en subsidieaanvraag.

9 Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant.

10 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

11 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

12 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

13 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 ODBN.

14 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bovenstehuis 17 te Boekel.

16 Raadsvoorstel inzake krediet voor nader onderzoek nieuwvestiging Langstraat ongenummerd.

17 Raadsvoorstel inzake benoeming accountant.

18 Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeente Boekel.

19 Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2017 Gemeente Boekel.

20 Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regio Noordoost Brabant.

21 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2016, jaarverslag 2016 en begroting 2018 BHIC.

22 Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2018 en jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant Noord.

23 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarstukken 2016 Regionale Ambulance Voorziening.

24 Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

25 Vaststelling notulen raadsvergadering van 1 juni 2017.

26 Mededelingen en ingekomen stukken.

27 Rondvraag.

28 Sluiting.