Vergadering Gemeenteraad 30-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vragenhalfuur.

3 Vaststellen van de agenda.

4 Spreekrecht voor burgers.

5 Trekking van het stemnummer.

6 Raadsvoorstel inzake Kadernota Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

7 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord.

8 Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2017.

9 Raadsvoorstel inzake kadernota 2018 Brabants Historisch Informatiecentrum.

10 Raadsvoorstel inzake Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant Noord.

11 Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2018 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.

12 Raadsvoorstel inzake Kadernota en begroting 2018 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

13 Raadsvoorstel inzake verlengen ontheffing woonplaatsvereiste voor T.A.M. van de Loo

14 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

15 Raadsvoorstel inzake Beleidsplan 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.

16 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

17 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

18 Vaststelling notulen raadsvergadering van 23 februari 2017.

19 Mededelingen en ingekomen stukken.

20 Rondvraag.

21 Sluiting.