Vergadering Gemeenteraad 23-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vragenhalfuur.

Bijgevoegde documenten

3 Vaststellen van de agenda.

4 Spreekrecht voor burgers.

5 Trekking van het stemnummer.

6 Raadsvoorstel inzake kadernota 2018 BSOB.

7 Raadsvoorstel inzake controle- & rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016.

8 Raadsvoorstel inzake conceptjaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant Agrifood Capital.

9 Raadsvoorstel inzake Notitie accommodatiebeleid.

10 Raadsvoorstel tot vaststellilng van de 1e wijziging van de Algemene subsidieverordening 2014.

11 Vaststelling notulen raadsvergadering van 15 december 2016.

12 Mededelingen en ingekomen stukken.

13 Rondvraag.

14 Sluiting.