Vergadering Gemeenteraad 10-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:16:00-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2017, alsmede de meerjarenraming 2018-2020

6 Rondvraag

7 Sluiting