Vergadering Gemeenteraad 13-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een *, zijn door het Presidium voorgesteld te behandelen als hamerstukken.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Arendnest 14 en 5a te Boekel

6 Raadsvoorstel inzake nieuw besluit op het bezwaar tegen het raadsbesluit van 9 oktober 2014 om het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9 niet vast te stellen.

7 Raadsvoorstel inzake kap en herinichting groen in de Burgemeester Schafratstraat*

8 Raadsvoorstel inzake beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

9 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord

10 Raadsvoorstel inzake strategische visie Boekel 2030

11 Raadsvoorstel inzake frauderisicoanalyse*

12 Raadsvoorstel inzake inkoopbeleid 2016*

13 Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant*

14 Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

15 Raadsvoorstel inzake toekomst uitvoering Participatiewet en WSW*

16 Raadsvoorstel inzake beleidsplan beschermd wonen 2016-2020*

17 Raadsvoorstel inzake deelname aan de Cultuurloper

18 Raadsvoorstel inzake wijziging statuten Stichting OOG*

19 Vaststellen notulen raadsvergadering van 7 juli 2016

20 Mededelingen en ingekomen stukken

21 Rondvraag

22 Sluiting