Vergadering Gemeenteraad 26-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

6 Raadsvoorstel inzake het aangaan van een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

7 Raadsvoorstel inzake BoekelNet

Bijgevoegde documenten

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Boekel 2016

9 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015, herziene begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 BSOB

10 Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

Aantekening: 202016%20Regio%20Noordoost%20Brabant.pdf">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/jaarplan%20en%20begroting%202016%20Regio%20Noordoost%20Brabant.pdf

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum Oost 2

12 Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2016

13 Raadsvoorstel inzake beleidsbeheerplan Openbare Verlichting 2016

14 Raadsvoorstel inzake regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016 - 2020 en Werkbedrijf Noordoost Brabant

15 Vaststelling notulen raadsvergadering 24 maart 2016

16 Mededelingen en ingekomen stukken

17 Rondvraag

18 Sluiting