Vergadering Gemeenteraad 24-03-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Òpening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel inzake voortgang en kosten Omgevingsplan Buitengebied 2016.

6 Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Statenweg 36 Venhorst.

7 Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Aa 5.

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de Verordening Startersleningen.

9 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

10 Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant.

11 Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

12 Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.

13 Raadsvoorstel inzake onderzoek verkeersveiligheid en beeldvorming buitenruimte locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Parkweg.

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016.

15 Raadsvoorstel inzake evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin - stand van zaken na 3 kwartalen.

16 Raadsvoorstel tot intrekking van het verordening Wet kinderopvang.

17 Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Brabants Historisch Informatiecentrum.

18 Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

19 Raadsvoorstel inzake beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant Noord.

20 Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- en rapportageprotocol accountantscontrole 2015.

21 Raadsvoorstel inzake benoemen voorzitter raadscommissie Bewonerszaken.

22 Raadsvoorstel inzake zendtijdmachtiging Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring.

23 Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste t.b.v. wethouder T.A.M. van de Loo.

24 Vaststelling notulen raadsvergadering 25 februari 2016

25a Memo 2016 /14 inzake opvang en huisvesting vluchtelingen

25b Ingekomen stukken.

26 Rondvraag.

27 Sluiting.