Vergadering Gemeenteraad 10-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

De raadsvoorstellen gemarkeerd met een *, zijn in het presidium voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 * Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2016

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2016

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2015

9 * Raadsvoorstel inzake uittreding uit en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Peelstraat 22-24 Boekel

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2016

12 * Raadsvoorstel tot vaststelling van de Participatieverordening 2015.1

13 Raadsvoorstel inzake heroverweging Participatiefonds 2016

14 Raadsvoorstel inzake globale analyse ontwikkelingen BUIG-budget 2015

15 Raadsvoorstel inzake fusie-en frictiekosten brede welzijnsorganisatie Welzijn op Waarde en uitvoering Basisteam Jeugd en Gezin in 2016

16 Vaststelling notulen raadsvergadering 8 oktober en 5 november 2015

17 Mededelingen en ingekomen stukken

18 Rondvraag

19 Sluiting

Bijgevoegde documenten