Vergadering Gemeenteraad 08-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel inzake concept jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016-2019 ODBN.

6 Raadsvoorstel inzake handhaving in gebruik genomen gemeentegrond buiten de bebouwde kom.

7 Raadsvoorstel inzake verlaging grondprijs en legeskosten voor de bouw van sociale huurwoningen.

8 Raadsvoorstel inzake vaststelling aangepaste kadernota buitengebied 2016.

Aantekening: 202016%20deel%203.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/http://boekel.gemeentedocumenten.nl/5%20Geluidsfragment%208%20Raadsvoorstel%20aangepaste%20kadernota%20buitengebied%202016%20deel%203.mp3

9 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

10 Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

11 Raadsvoorstel inzake invulling visie Nia Domo.

12 Raadsvoorstel inzake evaluatie Dorpsteam Boekel 2015.

13 Raadsvoorstel inzake ontwerp-regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Noord 2016-2019.

202016-2019%20Veiligheidsregio%20Brabant-Noord.pdf">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/ontwerp%20beleidsplan%202016-2019%20Veiligheidsregio%20Brabant-Noord.pdf

14 Vaststelling notulen raadsvergadering 2 juli 2015.

15 Mededelingen en ingekomen stukken.

16 Rondvraag.

17 Sluiting

Bijgevoegde documenten