Vergadering Gemeenteraad 02-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

6 Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus

7 Raadsvoorstel inzake begrotign 2016 en jaarverslag 2014 Werkvoorzieninschap Noordoost Brabant

8 Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

9 Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Hart van Brabant

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

11 Raadsvoorstel inzake begroting 2016 BSOB

12 Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

13 Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en financieel jaarverslag 2014 Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord

14 Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2016 en jaarverantwoording 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

15 Raadsvoorstel inzake de Voorjaarsnota 2015 Gemeente Boekel

16 Raadsvoorstel inzake begroting 2016, meerjarenbegroting 2017-2019 en jaarrekening 2014 Brabants Historisch Informatie Centrum.

17 Vaststelling notulen raadsvergadering van 28 mei 2015

18 Mededelingen en ingekomen stukken

19 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

20 Sluiting

Bijgevoegde documenten