Vergadering Gemeenteraad 26-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 BSOB

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening MOB Boekel

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de notitie Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota bestemmingsplan Buitengebied 2016

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Notitie Reikwijdte & Detailniveau bestemmingsplan Buitengebied 2016

10 Raadsvoorstel inzake een pilot omgevingsplan i.p.v. een bestemmingsplan voor het buitengebied

11 Raadsvoorstel inzake Regionaal beleidskader Participatiewet

12 Raadsvoorstel inzake Verordening Participatie

13 Raadsvoorstel inzake verordeningen Participatiewet en WWB maatregelen

14 Vaststelling notulen raadsvergadering 11 december 2014

15 Mededelingen en ingekomen stukken

16 Rondvraag

17 Sluiting

Bijgevoegde documenten