Vergadering Gemeenteraad 11-12-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een sterretje (*), zijn in het presidium voorgedragen als hamerstukken.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake wegbeheerplan Boekel 2015-2019.*

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zijp 7.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2015.*

8 Raadsvoorstel inzake toekomst onderwijshuisvesting Boekel.*

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountants- controle Jaarrekening 2014.*

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van het treasurystatuut 2015.*

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet.*

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota financieel beleid 2015.*

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2014.

14 Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2015.

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2015.

16 Raadsvoorstel inzake Veiligheidsplan integrale veiligheid 2015-2018.*

17 Raadsvoorstel inzake verbeterpunten samenwerkingsverbanden.

17a Motie DOP inzake dementie

 

 

Aantekening:

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/4 Geluidsfragment 4 Raadsvoorstel inzake toekomst onderwijshuisvesting Boekel deel 3.mp3

18 Vaststelling notulen raadsvergadering 9 oktober en 6 november 2014.

19 Mededelingen en ingekomen stukken.

20 Rondvraag.

Bijgevoegde documenten

21 Sluiting.

Bijgevoegde documenten