Vergadering Gemeenteraad 09-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een * zijn in het presidium voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake mantelzorgondersteuning en -waardering 2015*

6 Raadsvoorstel inzake verordening maatschappelijke ondersteuning 2015*

7 Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost.*

8 Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant*

9 Raadsvoorstel inzake jeugdhulp*

10 Raadsvoorstel inzake de aanwijzing van personen in samenwerkingsverbanden en organisaties

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Legesverordening 2014

12 Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Veiligheidsregio 1e wijziging begroting 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantekening:    202015.mp3">http://boekel.gemeentedocumenten.nl/5%20Geluidsfragment%2012%20Raadsvoorstel%20inzake%20zienswijzeverzoek%20Veiligheidsregio%201e%20wijziging%20begroting%202015.mp3  

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum-Oost

 

 

14 Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9

 

 

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek-Runstraat*

16 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2013 en begroting 2015-2018 ODBN*

16a Brief Gemeente Boekel aan Provinciale Staten

17 Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 3 juli 2014

18 Mededelingen en ingekomen stukken

19 Rondvraag

Aantekening:

http://boekel.gemeentedocumenten.nl/12 Geluidsfragment 19 Rondvraag.mp3

 

20 Sluiting

Bijgevoegde documenten