Vergadering Gemeenteraad 26-03-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn in het presidium voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.*

6 Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.*

7 Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2014.*

8 Raadsvoortel inzake gemeentelijk archeologiebeleid.*

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsregel Ruimte voor Ruimte woningen.

10 Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant.*

11 Raadsvoorstel inzake Kaderstellende Notitie 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.*

12 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant*

13 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.*

14 Raadsvoorstle tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2014.*

15 Raadsvoorstel inzake vervanging kleedlokalen Boekel Sport.

16 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.*

17 Raadsvoorstel inzake beleidskader 2015 Veilgheidsregio Brabant Noord.*

18 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Brabants Historisch Informatie Centrum.*

19 Raadsvoorstel inzake Alcohol Preventie- en Handhavingsplan 2014-2016.*

20 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

21 Raadsvoorstel m.b.t. de herbenoemingsprocedure burgemeester.

22 Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad.

23 Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo

24 Vaststelling notulen raadsvergadering 12 december 2013 en 20 februari 2014.

25 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

26 Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren.

27 Sluiting.

Bijgevoegde documenten