Vergadering Gemeenteraad 03-10-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Boekels Ven

7 Raadsvoorstel inzake grondtransacties in het kader van de herontwikkeling van camping Boekels Ven en terrein De Vliegberg

8 Initiatiefvoorstel inzake de Algemene subsidieverordening 2012 Gemeente Boekel

9 Raadsvoorstel inzake reactie op brief van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant met betrekking tot het rapport "Veerkrachtig bestuur in Brabant".

9A Motie VVD inzake gesprekken toekomst veehouderijen

10 Vaststelling notulen raadsvergadering 24 april en 27 juni 2013

11 Mededelingen en ingekomen stukken:

111 concept raadsinformatiebrief 5 sterren Noordoost Brabant

112 concept convenant 5 sterren Noordoost Brabant

12 Rondvraag

13 Sluiting