Vergadering Gemeenteraad 27-06-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverantwoording 2012 Veiligheidsregio Brabant Noord.

6 Raadsvoorstel inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

7 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2012, begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Brabants Historisch Informatie Centrum.

8 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2013.

9 Raadsvoorstel inzake vaststelling krediet Stichting Nia Domo periode juli/augustus/september 2013.

10 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

11 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 van de GGD Hart voor Brabant.

12 Raadsvoorstel inzake wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

13 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverslag 2012 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

14 Raadsvoorstel inzake visiedocument transitie jeugdzorg.

15 Raadsvoorstel inzake beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013-2016.

16 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarverslag 2012 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer.

17 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Telefoonstraat 39 te Venhorst.

18 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 en jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

19 Raadsvoorstel inzake begroting 2014 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel en jaarverslag 2012 RMB.

20 Vaststelling notulen raadsvergadering 22 mei 2013.

21 Mededelingen en ingekomen stukken.

22 Rondvraag.

23 Sluiting.

Bijgevoegde documenten