Vergadering Gemeenteraad 22-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Gemeente Boekel 2013 en in samenhang daarmee tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordenin

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2012.

7 Vaststelling notulen raadsvergadering 28 maart 2013.

8 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

9 Rondvraag.

10 Sluiting.

Bijgevoegde documenten

Bijgevoegde documenten