Vergadering Gemeenteraad 28-03-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een sterretje (*) zijn in het presidium voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake kadernota 2014 Brabants Historisch Informatiecentrum*

6 Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2014 Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf*

7 Raadsvoorstel inzake beleidskader 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord*

8 Raadsvoorstel inzake toetreding van de gemeente Landerd tot de BSOB*

9 Raadsvoorstel inzake afkoop huurovereenkomst Nia Domo*

10 Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo.

11 Raadsvoorstel inzake kadernota 2014 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant*

12 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2014 GGD Hart voor Brabant*

13 Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2013-2016 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost*

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive en de Afstemmingsverordening*

15 Raadsvoorstel inzake kadernota 2014 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*

16 Raadsvoorstel inzake starterslening gemeente Boekel*

Bijgevoegde documenten

17 Raadsvoorstel inzake actualisatie inventarisatielijst waardevol groen*

18 Raadsvoorstel inzake Duurzaamheidsagenda gemeente Boekel 2013-2016*

19 Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfsrapportage 2013

20 Raadsvoorstel inzake de Omgevingsdienst Brabant Noord

20a Mogelijkheden afgewezen subsidieaanvragen

21 Vaststelling notulen raadsvergadering 21 februari 2013

22 Mededelingen en ingekomen stukken

23 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

24 Sluiting

Bijgevoegde documenten