Vergadering Gemeenteraad 21-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake het Wegbeheerplan Boekel 2011-2015

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel

7 Raadsvoorstel inzake Omgevingsdienst Brabant Noord.

8 Vaststelling notulen raadsvergaderingen 1 en 20 november en 13 december 2012

9 Mededelingen en ingekomen stukken

10 Rondvraag

11 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Bijgevoegde documenten