Vergadering Gemeenteraad 17-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsinformatiebrief aanvraag herstructureringsfaciliteit WSW

6 Rondvraag

7 Sluiting

Bijgevoegde documenten