Vergadering Gemeenteraad 13-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvorostel tot vaststelling van het bestemmingsplan Mr. van Hooffstraat 11, Boekel

6 Raadsvoorstel inzake het aangaan van een intentieovereenkomst met Van Grinsven, Zandhoek 1 te Boekel

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de geurgebiedsvisie en de geurverordening

8 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2013

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2013

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2013

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol accountants-controle jaarrekening 2012

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2012

13 Initiatiefvoorstel inzake de voordracht van een commissaris t.b.v. E-fiber Boekel B.V.

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Reïntegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

16 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota Handhavingsbeleid Sociale Zaken

17 Vaststelling notulen raadsvergadering 4 oktober 2012

Bijgevoegde documenten

18 Mededelingen en ingekomen stukken

19 Rondvraag

20 Sluiting

Bijgevoegde documenten