Vergadering Gemeenteraad 28-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

6 Raadsvoorstel inzake onderwijsachterstandenbeleid

7 Raadsvoorstel inzake de begroting 2013 en het jaarverslag 2011 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

7a Raadsvoorstel inzake de begroting 2013 GGD Hart voor Brabant.

8 Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2012.

9 Raadsvoorstel tot wijziging van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel.

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Vlonder West fase 3, Boekel.

11 Raadsvoorstel inzake begroting 2013 en jaarrekening 2011 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

12 Raadsvoorstel inzake begroting 2013 en jaarverslag 2011 Gemeenschappelijke Regeling RMB.

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2012.

14 Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

15 Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BSOB.

16 Raadsvoorstel inzake begroting 2013 en jaarverantwoording 2011 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

16a Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2011, begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 Brabants Historisch Informatie Centrum.

17 Raadsvoorstel inzake trouwen op locatie.

18 Raadsvoorstel tot vaststelling van de samenwerkingsvisie.

19 Vaststelling notulen raadsvergadering 24 mei 2012.

20 Mededelingen en ingekomen stukken

21 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

22 Sluiting

Bijgevoegde documenten