Vergadering Gemeenteraad 24-05-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Pierre Bos

De agendapunten gemarkeerd met een *, hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening 2012*

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2011

7 Raadsvoorstel inzake het aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij

8 Raadsvoorstel inzake bevoegdheden bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel*

9 Vaststelling notulen raadsvergadering van 29 maart 2012

10 Mededelingen en ingekomen stukken

11 Rondvraag

12 Sluiting

Bijgevoegde documenten

Bijgevoegde documenten