Vergadering Gemeenteraad 13-10-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30

De agendapunten gemarkeerd met een * zijn in het presidium voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake opstellen gemeentelijk archeologiebeleid*

6 Raadsvoorstel tot behoud van de twee oudste graven op het kerkhof in Venhorst

7 Raadsvoorstel tot wijziging van de bebouwde komgrenzen Boekel, Venhorst en Huize Padua*

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Gemertseweg 2 /Leurke 2a*

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 t/m 2015

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van de structuurvisie Boekel

11 Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant*

12 Raadsvoorstel inzake klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo 2010*

13 Raadsvoorstel inzake evaluatie en financiering van de Mantelzorgwinkel*

14 Raadsvoorstel inzake Steunpunt De Mennehof*

15 Vastelling notulen raadsvergaderingen van 26 mei en 30 juni 2011

16 Mededelingen en ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

17 Rondvraag

18 Sluiting

Bijgevoegde documenten