Vergadering Gemeenteraad 30-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.H. (Pierre) Bos

De voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden door het presidium voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2012 en conceptjaarverslag 2010 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.*

6 Raadsvoorstel inzake begroting 2012 en jaarverslag 2010 van de Regionale Ambulance Voorziening.*

7 Raadsvoorstel inzake samenwerking met Stichting de Speeltrein.*

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening gemeente Boekel 2012.

9 Raadsvoorstel inzake het accommodatiebeleid.

10 Raadsvoorstel inzake statutenwijziging Openbaar Onderwijsgroep (OOG).*

11 Raadsvoorstel inzake doorontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.*

12 Raadsvoorstel inzake Begroting 2011-2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingkantoor Aa Maas en Gemeenten.*

13 Raadsvoorstel inzake begroting 2012 en resultaatverdeling 2010 Veiligheidsregio Brabant-Noord.*

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening graf- en begrafenisrechten 2011.*

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2011.

16 Raadsvoorstel inzake het uitbrengen van een advies over de zendtijdmachtiging aan Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring.

17 Raadsvoorstel inzake rechtspositie Raadsgriffie.*

18 Raadsvoorstel inzake vervaardiging Rijksmonumentenborden.*

19 Raadsvoorstel inzake aanvulling bijdrage t.b.v. planvormingstraject regionaal motorcrossterrein.

20 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2005, herziening Heiderik 11-13.*

21 Raadsvoorstel inzake kadernota en begroting 2012, jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.*

22 Raadsvoorstel inzake monitoring geurgebiedsvisie 2010-2011.*

23 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Kluisstraat - Statenweg.*

24 Vaststelling notulen raadsvergadering van 26 mei 2011.

25 Mededelingen en ingekomen stukken.

26 Rondvraag

27 Sluiting

Bijgevoegde documenten